Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
244 /QĐ-GD 10/09/2015 Quyết định, UBND HUYỆN ČƯ M’GAR PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc QUY CHẾ Quản lý, Sử dụng Sổ điểm điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định số: 244 /QĐ-GD ngày 10/9/2015 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng Sổ điểm điện tử; Sổ Gọi tên và Ghi điểm, bao gồm: Trách nhiệm thực hiện và quy định về việc nhập điểm, sửa điểm; in, lưu trữ hồ sơ. Trong đó: a) Sổ điểm Điện tử (SĐĐT) là một chức năng trong phần mềm Quản lý nhà trường do Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cung cấp (tại trang Web: Smas.edu.vn). b) Sổ Gọi tên và Ghi điểm (SGTVGĐ)là sổ được in từ phần mềm SĐĐT theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Quy chế này áp dụng đối với các trường Tiểu học và Trung học cơ sở, trường Trung học cơ sở và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trên địa bàn huyện Čư M’gar. Chương II TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN Điều 2. Trách nhiệm của Giáo viên bộ môn 1. Thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra, cho điểm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trực tiếp nhập điểm học sinh của các lớp mình phụ trách giảng dạy đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định. 2. Thực hiện chức năng tính điểm trung bình môn học theo học kỳ, cả năm của lớp mình phụ trách. 3. Chịu trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản được cấp. Điều 3. Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm 1. Cập nhật đầy đủ danh sách và sơ yếu lý lịch học sinh trong lớp vào đầu mỗi năm học. 2. Cập nhật số học sinh vắng, bỏ tiết từ Sổ đầu bài (hoặc sổ theo dõi điểm danh) của lớp ít nhất 1 lần/tuần. 3. Tính điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm; xếp loại học kỳ; đánh giá, xếp loại cả năm. 4. Xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp chủ nhiệm vào cuối mỗi học kỳ và cả năm học. 5. Kiểm tra lại các thông tin, kết quả đánh giá, xếp loại (từng học kỳ, cả năm học) của học sinh trong SĐĐT. Lập danh sách học sinh đề nghị công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; danh sách học sinh đề nghị được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp. 6. Kiểm tra và xác nhận vào SGTVGĐ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 7. Có trách nhiệm bảo mật tài khoản được cấp. Điều 4. Trách nhiệm của Tổ Quản trị Sổ điểm điện tử 1. Tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức tốt hoạt động của Hệ thống Quản lý nhà trường, đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của phần mềm sổ điểm điện tử, cấp tài khoản sử dụng cho các thành viên trong nhà trường theo đúng nhiệm vụ của từng cá nhân. 2. Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên trong trường về việc sử dụng SĐĐT; cấp tài khoản và khôi phục mật khẩu cho các cá nhân bị mất mật khẩu; 3. Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cho giáo viên các vấn đề liên quan đến việc sử dụng SĐĐT; nếu có trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền thì phải báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng để giải quyết. 4. Hàng tháng, theo dõi và báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng việc cập nhật thông tin học sinh, giáo viên và tiến độ nhập điểm; thực hiện công tác đối chiếu, kiểm tra dữ liệu cùng Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và Giáo viên bộ môn (GVBM) theo kế hoạch của Hiệu trưởng; tổ chức khóa điểm theo quy định của nhà trường; thực hiện mở điểm trên hệ thống để GVBM sửa điểm sau khi được phép của Hiệu trưởng. 5. Thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên, có trách nhiệm bảo mật dữ liệu và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn. 6. Thực hiện Báo cáo tổng kết cuối kỳ, cuối năm học kịp thời. Xuất dữ liệu để in SGTVGĐ đúng mẫu quy định. 7. Tham vấn với bộ phận kỹ thuật của Công ty cung cấp phần mềm để khắc phục lỗi, đồng thời góp ý để hoàn thiện phần mềm. Điều 5. Trách nhiệm của Hiệu trưởng. 1. Hằng năm, ra quyết định thành lập Tổ Quản trị SĐĐT để quản lý hệ thống SĐĐT (số lượng thành viên do Hiệu trưởng quyết định); 2. Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng SĐĐT trong nhà trường; phân công nhân sự quản lý Hệ thống SĐĐT tại đơn vị. 3. Kiểm tra việc cập nhật dữ liệu của học sinh, giáo viên, kết quả đánh giá, xếp loại, ghi kết quả vào SĐĐT của GVBM, GVCN ở tất cả các lớp (ít nhất 1 lần/1 tháng); phê chuẩn việc sửa chữa điểm của GVBM khi đã có minh chứng hợp lệ; quy định thời điểm khóa điểm cho các môn học của các khối lớp theo tiến độ chương trình. 5. Xét duyệt danh sách học sinh được lên lớp, không được lên lớp, danh hiệu thi đua, phải kiểm tra lại các môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh trong SGTVGĐ sau khi tất cả GVBM, GVCN đã hoàn thiện các nội dung. 6. Quyết định xử lý theo thẩm quyền; đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; quyết định khen thưởng theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy chế này. Điều 6. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo 1. Ban hành Quy chế Quản lý, Sử dụng Sổ điểm điện tử; 2. Chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện quy chế; 3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các trường; 4. Thực hiện điều chỉnh kịp thời các nội dung của Quy chế chưa phù hợp trong quá trình thực hiện (nếu có). Chương III QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP ĐIỂM, SỬA ĐIỂM; IN, LƯU TRỮ HỒ SƠ Điều 7. Quy định về việc nhập điểm, sửa điểm 1. Nhập điểm: a) Đối với bài kiểm tra viết: phải nhập điểm vào phần mềm chậm nhất 2 tuần sau khi tiến hành kiểm tra. b) Đối với bài kiểm tra miệng và thực hành: hoàn tất việc nhập điểm vào cuối mỗi tháng (thời hạn do trường quy định). 2. Sửa điểm: - Khi phát hiện nhập sai điểm, cần đề nghị sửa điểm, GVBM phải lập Phiếu đề nghị sửa điểm (theo mẫu do nhà trường quy định) và kèm theo Sổ điểm cá nhân, bài kiểm tra của học sinh liên quan. - Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào minh chứng của giáo viên, có ý kiến cho phép hoặc không cho phép giáo viên sửa điểm vào Phiếu đề nghị. - Người phụ trách phần mềm chỉ tiến hành mở điểm để giáo viên sửa điểm khi được Hiệu trưởng cho phép; sau khi giáo viên sửa điểm xong thì phải khóa điểm ngay. - Trường hợp phát hiện sai điểm sau khi SGTVGĐ được hoàn tất thì việc sửa điểm trên SGTVGĐ được thực hiện theo quy định, đồng thời phải tiến hành sửa điểm trên SĐĐT theo quy trình như trên. Điều 8. Quy định về quản lý, in, lưu trữ Sổ Gọi tên và Ghi điểm - Vào cuối mỗi kỳ học, Tổ Quản trị SĐĐT tiến hành xuất in SGTVGĐ theo mẫu quy định; phải đóng tập (có bìa cứng) với khổ giấy A3 (297 x 420 mm); - GVBM, GVCN xác nhận điểm và xếp loại của học sinh; Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu; - SGTVGĐ được lưu trữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tệp dữ liệu SGTVGĐ của các lớp cuối mỗi năm học được ghi vào đĩa CD (phải có nhãn) để lưu trữ. Điều 9. Các hồ sơ liên quan 1. Sổ Ghi đầu bài: Sổ ghi đầu bài là minh chứng chính cho việc điểm danh học sinh hàng ngày trên lớp. Ngoài ra các trường có thể sử dụng thêm sổ điểm danh được in từ phần mềm để điểm danh học sinh hàng ngày. Giáo viên dạy tiết 1 của các lớp có trách nhiệm ghi tên học sinh vắng học, ghi rõ có phép (p) hoặc không phép (k) vào sổ Ghi đầu bài, các giáo viên dạy tiết sau ghi học sinh bỏ học tiết của mình (Bt). Cuối học kỳ và cuối năm, Sổ Ghi đầu bài được nộp về nhà trường để lưu trữ. 2. Sổ điểm cá nhân: Sổ điểm cá nhân là minh chứng về điểm của học sinh. Sổ điểm cá nhân do Tổ Quản trị SĐĐTin từ phần mềm và cấp cho giáo viên. Sổ điểm được đóng dấu kiểm soát của nhà trường; GVBM muốn thay sổ điểm cá nhân phải xin phép và nộp lại sổ cũ. GVBM nhập điểm vào SĐĐT phải khớp với điểm trong Sổ điểm cá nhân. Việc sửa điểm trên sổ điểm cá nhân được thực hiện theo quy định như trên SGTVGĐ. Cuối năm học, giáo viên ký tên xác nhận trên Sổ điểm cá nhân và nộp về nhà trường để lưu trữ. 3. Tập lưu các bài kiểm tra định kỳ. Chương IV KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 10. Khen thưởng Cá nhân thực hiện tốt Quy chế này thì được khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng. Điều 11. Xử lý vi phạm Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định.