BÁO CÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QPPL NĂM 2020

BÁO CÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QPPL NĂM 2020

Lượt xem:

...
BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Lượt xem:

...
BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT 2020

Lượt xem:

...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2020

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2020

Lượt xem:

...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 9/2020

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 9/2020

Lượt xem:

...
cv 149 phổ biến pháp luật

cv 149 phổ biến pháp luật

Lượt xem:

CV_so_1419-SGDDT-TTr._Pho_bien_11_Luat_moi_ban_hanh_21092020094313_22092020093545_23092020073641 (1) ...
TT 26, tt 25, tt 32

TT 26, tt 25, tt 32

Lượt xem:

THONG_TU_T_25TT_2632_NGHI_DINH_30_NHIEM_VU_MOI_CUA_NAM_HOC__KY_THUAT_TRINH_BAY_VAN_BAN_-CTV_THU_2020-2021_24102020090901 ...
Tuyên truyền giới tính

Tuyên truyền giới tính

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc EaDrơng, ngày 08 tháng 12 năm 2019 TUYÊN TRUYỀN Triển khai hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 Căn cứ kế hoạch số 157/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT tỉnh... ...
Trang 1 / 212 »