Nhóm KĐCL

Nhóm KĐCL

Lượt xem:

...
Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá

Lượt xem:

...
Kiểm định chất lượng giáo dục 2012-2013

Kiểm định chất lượng giáo dục 2012-2013

Lượt xem:

MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Danh sách và chữ ký của các thành viên hội đồng tự đánh giá 2 Mục lục 5 Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) 9 Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá 10 Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU 14 Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ 18 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 18 II. TỰ ĐÁNH GIÁ 25 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và... ...