Kế hoạch kiểm tra Khối thi đua số 1

Kế hoạch kiểm tra Khối thi đua số 1

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT  CƯM’GAR KHỐI THI ĐUA SỐ I   Số: 07/ KHKT – KTĐ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        EaDrơng,  ngày 09 tháng 5 năm 2018 KẾ HOẠCH KIỂM TRA THI ĐUA NĂM HỌC 2017 – 2018                       Kính gửi :   Hiệu trưởng 7 đơn vị trong Khối thi... ...