Tuyên truyền trật tự giao thông học đường  năm 2019

Tuyên truyền trật tự giao thông học đường năm 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG THCS DOÀN THỊ ĐIỂM Số:…./KH – ĐTĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc EaDrơng, ngày 08 tháng 11 năm 2019 KẾ HOẠC BÀI TUYÊN TRUYỀN CHẤP HÀNH TRẬT TỰ GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG I. Thực trạng về vấn đề ATGT . An toàn giao thông (ATGT) hiện nay là một trong những... ...