Phòng chống thuốc lá và đồ uống có cồn

Phòng chống thuốc lá và đồ uống có cồn

Lượt xem:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 6036/CT-BGDĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014   CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC Trong những năm qua, toàn ngành Giáo dục... ...